Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kim Slingerland – Praktijk voor Psychosociale Therapie

Artikel 1. Definities

 1. De therapeut & praktijknaam: Kim Slingerland & ‘Kim Slingerland’
 2. De cliënt: de wederpartij van praktijk ‘Kim Slingerland’.
 3. Dienst(en): Incidentele adviezen, behandelingen, trainingen dan wel andere incidentele diensten die door de therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
 4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen/behandelingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voorkomen.
 5. Kim Slingerland is geregistreerd psychosociaal therapeut en ingeschreven in het NVPA, RBCZ, SCAG.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen/behandelingen betreffen.
  Het vertrekpunt van de therapie is hetgeen de cliënt aangegeven heeft voor behandeling. Dit wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld
 2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke opdracht en acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge of schriftelijke bevestiging van een individueel consult of een serie consulten.
 3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of in geval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 5. De algemene voorwaarden maken deel uit van iedere behandel-overeenkomst tussen cliënt en Kim Slingerland, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Door het ondertekenen van de behandelovereenkomst of het aanmeldingsformulier verklaart de cliënt tevens akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacyverklaring voor dienstverlening van praktijk Kim Slingerland.
 6. Cliënt kan behandeling altijd opzeggen. Kim Slingerland kan dit op grond van gewichtige redenen (zoals agressie, niet meewerken van de cliënt aan de behandeling, frequent niet betalen of aanmerkelijk belang).
 7. Cliënt verplicht zich tot de benodigde persoonlijke inzet en tot het nemen van zijn verantwoordelijkheid voor zichzelf.
 8. Cliënt verplicht zich tot het betalen van de afgesproken kosten.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen/behandelingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  2. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

  Artikel 5. Annulering

  1. Annulering van afspraken en consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
   • Wanneer de cliënt verhinderd is kan deze tijdig per email dit melden zodat de tijd aan een ander aangeboden kan worden. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Ook niet op de afspraak verschijnen op de afgesproken tijd wordt in rekening gebracht.
   • De therapeut is in redelijkheid gerechtigd een al geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Er zal een vervangende afspraak op korte termijn gemaakt worden.

  Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

  1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen.
  2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen (aan zijn/haar medewerkers en) eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
  3. De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2018. Binnen 30 dagen na het verzoek van de cliënt geeft Kim Slingerland hieraan gehoor.
  4. Cliënt is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle correcte gegevens. Hier is de therapeut niet verantwoordelijk voor.
  5. Door ondertekening van de behandelovereenkomst of het aanmeldingsformulier, gaat men akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring en geeft u uw therapeut toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

  Artikel 7. Tarieven

  De tarieven voor consulten, behandelingen of losse verrichtingen zijn met u kortgesloten en of vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

  Artikel 8. Facturering en betaling

  Dienstverlening voor particuliere cliënten dient op basis van de factuur binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.
  • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen/behandelingen.

  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
  • Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
  2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
  3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
  4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult
  5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
  6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

  Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
  2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

  Artikel 11. Klachten regeling

  Voor klachten over de behandeling dient de cliënt zich in eerste instantie rechtstreeks tot de behandelaar in de praktijk te wenden. In tweede instantie kan de cliënt zich richten tot het NVPA. De procedure is te vinden op de volgende website van het NVPA: https://nvpa.org/klacht-indienen#.

  Artikel 12. Delen van persoonlijke gegevens met derden

  Voor het informeren van derden (de huisarts bijvoorbeeld) zal ‘Kim Slingerland’ de gegevens van de cliënt alleen gebruiken met de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt.

  Kim Slingerland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die therapeut en cliënt overeengekomen zijn of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kim Slingerland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Artikel 13. Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

  Parktijk Kim Slingerland werkt met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een meldcode waarin staat omschreven hoe om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is aanwezig in de parktijk Kim Slingerland en geeft het recht om te melden bij Veilig Thuis en hen informatie geven betreft cliënt en diens huishouden/kinderen, zo nodig zonder toestemming van de cliënt. Uiteraard zullen wij wanneer dit op een veilige manier mogelijk is, altijd met de cliënt bespreken bij voorkeur vooraf en anders na contact met Veilig Thuis.

  Artikel 14. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of smartphone. Kim Slingerland gebruikt cookies uitsluitend en alleen om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. De gegevens helpen om de website en dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u geïnformeerd over deze cookies en is uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

  Artikel 15. Waarneming

  In geval van overmacht en/of langdurige arbeidsongeschiktheid worden de werkzaamheden van Kim Slingerland waargenomen door een collega behandelaar Manon Terpstra waarmee Kim Slingerland een waarnemingsovereenkomst heeft afgesloten.

  Indien de cliënt geen gebruik wenst te maken van de behandeling van de waarnemer, dan is de waarnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering op te schorten zonder dat de cliënt rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

  Artikel 16. Wijziging algemene voorwaarden

  Kim Slingerland behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Kijk regelmatig op de website voor de meest actuele versie van de algemene voorwaarden.

  Plaats Leusden, Ingeschreven bij de KvK onder KvK nr 85092401.

  versie 05-03-2024.